O nás

O nás

Sme advokátska kancelária zložená zo skúsených právnikov z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Špecializujeme sa na dopravné nehody, pracovné úrazy a trestné činy proti zdraviu. Poskytujeme odborné právne služby v sporoch proti poisťovacím spoločnostiam a iným subjektom, ktoré sú povinné nahradiť škodu.

Advokátska kancelária Mędrecki & Partners sp. K. má pobočky v Brne a Bratislave. V dôsledku toho poskytujeme našim klientom z Poľska, Českej republiky a Slovenska komplexnú právnu podporu, a to v prípravnej aj súdnej fáze v každej z týchto krajín.            

Zameranie

Sme advokátska kancelária, ktorá je primárne orientovaná na náhradu nemajetkovej ujmy, ale aj náhrady škody na zdraví pri dopravných nehodách, pracovných úrazoch, lekárskych pochybeniach a na ostatné škody na zdraví.

Naši klienti sa nachádzajú v nepríjemnej životnej situácii spojenej s poškodením zdravia, alebo stratou blízkej osoby. Citlivá téma vyžaduje individuálny a precízny prístup, preto neustále zohľadňujeme potreby našich klientov v každom prípade osobitne. Naše služby sú poskytované čo najdostupnejšie – či už osobnou návštevou, alebo komunikáciou prostredníctvom cudzích jazykov.

Poskytujeme komplexné právne služby, v rámci ktorých spolupracujeme s ďalšími odborníkmi za účelom zabezpečenia lekárskych posúdení zdravotného stavu klientov, znaleckých posudkov z odboru zdravotníctva, ale i dopravy a ďalších dokumentov. Naša kancelária zabezpečuje komunikáciu s orgánmi verejnej moci, zamestnávateľmi, políciou, súdmi a tretími osobami v mene klienta. Množstvo informácií spracujeme pre klienta do zrozumiteľnej podoby a vyčíslime jeho nároky tak, aby sme ich mohli reálne uplatňovať v jeho mene.

Prioritnou snahou je zabezpečiť náhradu v mimosúdnom konaní, cestou dohody a v čo najkratšom čase. Sme však schopní a pripravení riešiť nároky klienta aj súdnou cestou skrz našu kvalifikovanosť a skúsenosti, ktoré v danom odbore máme.

Odmena advokáta

Na určovanie odmeny advokáta slúži Vyhláška č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Upravuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom.

Zmluvná odmena sa určuje:

  • podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
  • paušálnou sumou (paušálna odmena),
  • podielom na hodnote veci (podielová odmena),
  • tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.

V prípade záujmu Vám radi poskytneme viac informácií.