Protiprávne činy

Protiprávne činy

K zraneniu osôb alebo dokonca k smrti môže dôjsť úmyselným alebo neúmyselným konaním, alebo nedbanlivosťou inej osoby. V takýchto prípadoch sa môžeme zaoberať protiprávnymi činmi (inými ako dopravné nehody alebo pracovné úrazy), v dôsledku čoho môže byť poškodená osoba oprávnená domáhať sa náhrady škody na zdraví, majetku, ale aj nemajetkovej ujmy.

Príkladom protiprávneho konania, ktoré môže mať za následok zodpovednosť za škodu, je napr.

  • zanedbanie údržby majetku vedúcej k nehode (pošmyknutia na ľadovom chodníku, pády v dôsledku zlého technického stavu ciest, atď.
  • násilné trestné činy, ako sú ublíženie na zdraví, vražda, usmrtenie
  • iné neoprávnené porušenie fyzickej integrity osoby