Tím

Aktualnie nie ma wpisów z podanej kategorii

Pobočka v Poľskej republike

Radca Prawny Emil Mędrecki

Generálny partner a konateľ advokátskej kancelárie. Absolvent Právnickej fakulty Univerzity vo Varšave a Centra amerického práva (organizovaná Právnickou fakultou Floridskej univerzity). Od roku 2010 bol zapísaný na zoznam právnych poradcov vedený Okresnou komorou právnych poradcov vo Vroclavi. Od roku 2019 je zapísaný na zoznam európskych usadených advokátov v Českej republike a na Slovensku taktiež ako usadený euroadvokát.

Pobočka v Českej republike

Mgr. Milan Palásek, advokát

vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej Univerzity v Brne a jeden semester strávil štúdiom na Faculty of Law, Vytautas Magnus University, Kaunas. V advokácii sa pohybuje od roku 2013, je advokátom zapsaným v zozname advokátov vedeným Českou advokátskou komoru pod ev. č. 18511. Advokátske služby poskytuje tiež v anglickom a francúzskom jazyku.

Aktuálne pôsobí ako doktorand na katedre občianského práva Právnickej fakulty Masarykovej univerzity. Pravidelne sa zúčastňuje odborných konferencií a venuje sa publikačnej činnosti.

Mgr. Anna Čerbáková, advokátní koncipientka

vyštudovala Právnickú fakultu Masarykovej Univerzity v Brne. Jeden semester strávila štúdiom na The University College Effectus – College for Law and Finance, Zagreb. V advokácii sa pohybuje od roku 2016, v zozname advokátskych koncipientov vedenom Českou advokátskou komorou je zapísaná pod ev. č. 43558. Hovorí plynule anglicky a ovláda základy španielčiny.

Mgr. Hana Lednická, advokátní koncipientka

je absolventkou Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. V advokácii sa pohybuje od roku 2017, v zozname advokátskych koncipientov vedenom Českou advokátskou komorou je zapísaná pod ev. č. 44591. Skúsenosti zbierala mimo iného aj na stáži na Ústavnom súde a v priebehu štúdia pôsobila tiež na exekútorskom úrade. Hovorí plynule anglicky a zvládne komunikáciu aj v nemčine.

Anna Ossosová

študuje Právnickú fakultu Masarykovej Univerzity v Brne a v advokátskej kancelárii zastáva od roku 2020 pozíciu právneho praktikanta. V advokácii zbiera skúsenosti už od svojho prvého ročníka štúdia, a to v rôznych právnych oblastiach. Hovorí plynule anglicky a ovláda aj základy ruštiny.

Pavlína Dokulilová

V advokátskej kancelárii pôsobí od jej založenia a zabezpečuje administratívny chod kancelárie.

Je prvou osobou, ktorú klient pri vstupe do kancelárie stretne. Je vždy usmievavá, pozitívne naladená a svoju dobrú nálada prenáša nielen na klientov, ale aj na celý pracovný tím. Z cudzích jazykov ovláda angličtinu.