Zásady spracovania osobných údajov

“MEDRECKI & PARTNERS LAW OFFICE” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, organizačná zložka zahraničnej osoby

IČO: 52 834 395

Pražská 11, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 04

emil.medreckilebekiwspolnicy.pl

+ 48 660 468 436

Týmto by sme našich klientov a ďalšie osoby chceli informovať o tom, aké osobné údaje a za akým účelom spracúvame:


Prevádzkovateľom internetovej stránky vedenej na adrese sk.mplo.eu je “MEDRECKI & PARTNERS LAW OFFICE” spolku komandytowo, organizačná zložka zahraničnej osoby, IČO: 52 834 395, so sídlom na území Slovenskej republiky na adrese Pražská 11, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 04, ktorá spracováva osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľné pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Informácia pre klientov

O klientoch, ktorým poskytujeme právne služby, spracúvame osobné údaje, ktoré nám klient za účelom ich riadneho poskytovania oznámi (v zásade ide o meno a priezvisko, rodné číslo, adresu bydliska, doručovaciu adresu alebo iné kontaktné adresy, telefónne číslo a e-mailovú adresu). S ohľadom na predmet našej činnosti, ktorým je predovšetkým poskytovanie právnej pomoci v oblasti odškodnenia nemajetkovej ujmy osôb, sa často jedná aj o informácie o osobnom a zdravotnom stave, vrátane súvisiacej fotodokumentácie.

Tieto osobné údaje spracovávame výhradne z dôvodu plnenia zo zmluvy, a to najmä na účely poskytovania právnych služieb (napr. spísanie podania, účasť na pojednávaní pred štátnymi orgánmi, spracovanie právnej rešerše), vrátane súvisiacich činností (napr. komunikácia s klientom, vyúčtovanie odmeny) . Ďalej ich spracúvame z dôvodu plnenia právnych povinností, a to najmä povinností súvisiacich s výkonom advokácie (napr. vedenie a archivácia spisu) a plnenia daňových a účtovných povinností.

Všetky tieto osobné údaje spracovávame po dobu plnenia dohodnutého rozsahu právnych služieb a ďalej potom po dobu 10 rokov po skončení ich poskytovania z dôvodu právnej povinnosti archivovať ukončené spisy jednotlivých klientov, ak nie je iná osobitná zákonná lehota dlhšia.

Týmto by sme našich klientov chceli informovať, že ich osobné údaje za účelom poskytovania právnych služieb v nevyhnutnom rozsahu poskytujeme ďalej iným osobám, ak to vyžaduje charakter poskytovanej právnej služby (napr. uplatnenie nároku voči poisťovni), a to predovšetkým:

  • spoločnosti zaisťujúce online úložiska dát a kancelársky softvér pre účely vnútornej evidencie advokátskej kancelárie a kontroly;
  • advokátovi, notári či iným právnym alebo finančným zástupcom, ďalej súdom, finančným úradom, Policajnému zboru Slovenskej republiky, Slovenskej advokátskej komore a ďalším štátnym orgánom za účelom poskytnutia právnych služieb pre klientov a z dôvodu plnenia právnych povinností advokátskej kancelárie;
  • znalcom za účelom poskytnutia právnych služieb pre klientov;
  • prepravným či doručovacom spoločnostiam na účely vybavovania korešpondencie;
  • spoločnosti zaisťujúcej účtovníctvo advokátskej kancelárie na účely plnenia daňových a účtovných povinností.

Poučenie pro osoby využívajúce internetové stránky

Ďalej potom spracúvame osobné údaje osôb, ktoré navštívia internetové stránky advokátskej kancelárie sk.mplo.eu (ďalej tiež ako “internetové stránky”), najmä potom záznamy o správaní na internetových stránkach (napr. údaje o tom, čo si daná osoba zobrazuje, odkazy, na ktoré kliká, spôsob pohybu po internetových stránkach a tiež údaje o zariadení, z ktorého si internetové stránky prezerá, ako je napr. IP adresa). Tieto osobné údaje spracúvame na účely prevádzkovania internetových stránok z dôvodu oprávnených záujmov advokátskej kancelárie spočívajúcich v zabezpečení ochrany internetových stránok a zlepšenia ich fungovania.

Tieto údaje spracúvame maximálne 7 dní. Osobné údaje poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu niektorým príjemcom, najmä spoločnosti, ktorá prevádzkuje pre advokátsku kanceláriu internetové stránky.

Na internetových stránkach spracúvame aj tzv. súbory cookies, na ktoré sa primerane uplatňujú pravidlá týkajúce sa spracovania záznamov o správaní na internetových stránkach. Pre spracovanie cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné, aby mohli fungovať internetové stránky a určité funkcie na prehliadači osôb, ktoré internetové stránky navštívia, nie je potrebný súhlas dotknutých osôb (technické cookies). Pre ostatné kategórie súborov cookies sa vyžaduje ich súhlas.

Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení klienta aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve internetovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom internetovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej ste sa pripojili na našu internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia.

Oprávnený záujem advokátskej kancelárie

Vyššie uvedené osobné údaje spracovávame aj z dôvodu oprávnených záujmov našej advokátskej kancelárie, najmä na účely ochrany a uplatňovania právnych nárokov advokátskej kancelárie, vnútornej evidencie a kontroly (sledovaným oprávneným záujmom je právo na súdnu a inú ochranu). Osobné údaje v takom prípade spracúvame na nevyhnutne potrebnú dobu, všeobecne pritom prihliadame k týmto aspektom: dĺžka premlčacej lehoty; pravdepodobnosť vznesenie právnych nárokov; obvyklé postupy na trhu; pravdepodobnosť a význam hroziacich rizík; prípadné odporúčania či pokyn Úradu na ochranu osobných údajov a ďalších štátnych orgánov.

Spôsob spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracovávame v elektronickej a listinnej podobe, bez automatizovaného rozhodovania a bez profilovania. Vynakladáme primerané úsilie, aby sme zaistili presnosť spracovávaných osobných údajov.
Uvedené osobné údaje nemajú klienti ani iné osoby povinnosť poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je tak úplne dobrovoľné, avšak je súčasne nutným požiadavkou najmä na poskytovanie právnych služieb našou advokátskou kanceláriou, teda bez ich poskytnutia nie je možné príslušnú zmluvu uzavrieť či ju z našej strany splniť. Ak osobné údaje v ostatných prípadoch, napr. pri návšteve internetových stránok či pri komunikácii s nami, nechcú dané osoby poskytnúť, odporúčame, aby sa týmto činnostiam vyhli.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Osobné údaje klientov alebo ďalších osôb môžu byť poskytnuté len v nevyhnutnom rozsahu vyššie spomínaným príjemcom.

Vo všeobecnosti neposkytujeme osobné údaje do tzv. tretích krajín, tj. mimo územia členských štátov Európskej únie, Islandu, Nórska a Lichtenštajnska.

Ak však niektorý z príjemcov osobných údajov spracováva osobné údaje v tretích krajinách, sme oprávnení osobné údaje odovzdávať aj do takej tretej krajiny, a to v medziach článku 44 až 50 nariadenia GDPR. V takom prípade zabezpečíme, aby osobné údaje boli odovzdávané do krajín s primeranou úrovňou ochrany. Keď daná krajina nepatrí do kategórie krajín s primeranou úrovňou ochrany osobných údajov, môžeme osobné údaje do tejto krajiny prenášať, ak je prenos založený na primeraných zárukách (napr. štandardné zmluvné doložky).

Vaše práva a spôsob ich uplatnenia

V súvislosti so spracovaním osobných údajov majú klienti a ďalšie osoby, ktorých osobné údaje spracúvame, nižšie uvedené práva. V prípade, že si tieto osoby uplatnia uvedené práva a žiadosť bude uznaná za oprávnenú, prijmeme požadované opatrenia bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti (v opodstatnených prípadoch možno túto lehotu predĺžiť až o ďalšie dva mesiace).

Právo na prístup k osobným údajomMáte právo na prístup k osobným údajov, ktoré o Vás spracúvame.
Právo na opravuMôžete nás požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov.
Právo na výmaz:Môžete nás požiadať o vymazanie spracúvaných osobných údajov; a to za podmienok uvedených v článku 17 nariadenia GDPR.
Právo odvolať súhlasAk je spracovanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, môžete taký súhlas kedykoľvek odvolať a zabrániť tak ďalšiemu spracúvaniu na účel uvedený v danom súhlase. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania v období pred jeho odvolaním.
Právo namietaťAk spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov, máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu.
Právo na obmedzenie spracúvaniaV určitých prípadoch môžete požadovať, aby sme obmedzili vykonávané spracúvanie (napr. do doby vyriešenia Vašich námietok).
Právo na prenositeľnosť údajovMôžete nás požiadať, aby sme Vám či tretej osobe odovzdali osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame na základe zmluvy či Vášho súhlasu v elektronickej podobe.
Právo podať sťažnosť na dozorný orgánAk sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a my okamžite zabezpečíme nápravu. Sťažnosť ohľadom vykonávaného spracúvania však môžete podať aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

So žiadosťou týkajúcou sa uplatnenia týchto práv a ďalších otázok ohľadne spracúvania a ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na zodpovednú osoby za ochranu osobných údajov, ktorá pôsobí  v našej advokátskej kancelárii. Našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom emailu zuzana@futej.sk.